På svenska

 Ridterapi

Ridterapi är en terapiform där ridterapeuten arbetar tillsammans med en för uppgiften skolad terapihäst.

 

 Terapeutisk plan

Ridterapin är alltid målinriktad samt individuellt planerad och utförd. Genom att observera, analysera och handleda växelverkan och rörelsedialog mellan häst och kund hjälper ridterapeuten kunden att uppnå sina mål för rehabiliteringen. Den terapeutiska planen baserar sig på ICF-klassifikationen (International Classification of Functioning, Disability and Health)

 

 Målsättning

Beroende på kundens behov ligger terapins fokus på motoriska, funktionella, pedagogiska och/eller psykologiska målsättningar. Genom ridterapin lär sig kunden att reglera kroppsliga, funktionella, mentala- såväl som beteendefunktioner.

 

 Växelverkan

Då hästen skrittar producerar den 100 symmetriska, mångdimensionella och rytmiska rörelseimpulser per minut. Dessa impulser överförs till ryttarens kropp och skapar rörelsemönster som efterliknar människans egen gång.  Tack vare hästens kroppsvärme uppnås också en önskad avslappnande effekt.

Utöver detta är mötet och samarbetet med hästen en mycket motiverande upplevelse, vilket har en upplyftande verkan på kundens rehabiliteringsprocess.

 

 

Kuva: Vesa Tyni

Photo: Vesa Tyni

 

 Rörelse

Hästens rörelse verkar gynnsamt på människans känsel- och balanssinne såväl som på vår förmåga att uppfatta våra egna kroppsrörelser. Dessa sinnesförnimmelser förbättrar vår kroppskännedom, vilket i sin tur leder till förstärkt rörelseplanering och bättre rörelsekvalitet. Stallmiljön erbjuder mångsidiga syn, känsel- och hörselstimuli. I denna miljö kan ridterapikunden också uppleva delaktighet i den rådande stallgemenskapen.

 

 Psykisk rehabilitering

Psykisk rehabilitering är ett ständigt växande fält inom ridterapin. Hästen är på grund av sin natur ytterst sensitiv och mottaglig för känsloförnimmelser och kan därmed hjälpa oss att spegla och tolka olika känslor och beteendemönster hos människan.

 

 Utbildning

Utbildningsprogrammet för ridterapi I Finland startade redan år 1988. Det är frågan om en treårig kompletterande utbildning. För att bli antagen krävs en grundutbildning inom hälsovård, pedagogik eller socialvetenskap på yrkeshögskole-eller universitetsnivå. Dessutom bör man ha minst två års arbetserfarenhet inom det egna fältet. Till inträdeskraven hör också tillräcklig erfarenhet av hästhantering samt ridning. Utbildningen arrangeras av Ypäjän Hevosopisto i samråd med Finlands Ridterapeuter rf.

 

 Finlands ridterapeuter rf

Finlands ridterapeuter rf grundades år 2002. Föreningens syfte är att driva och gynna finländska ridterapeuters intressen. Föreningen agerar som en länk mellan sina medlemmar, och arbetar för att ständigt utveckla ridterapin i Finland.  Målsättningen är att stöda och utveckla sina medlemmars yrkeskompetens och kunnande, samt att övervaka kvaliteten på ridterapin i Finland. Föreningen utövar också aktivt samarbete med andra nationella och internationella föreningar och organisationer inom samma intresseområde. Finlands ridterapeuter rf hör sedan år 2002 även till FRDI.